Archive for september, 2014

Motion till Alingsås KF om värmestuga och härbärge för fattiga EU-migranter

september 13, 2014

Nu visar sig Europas fattigdom ännu tydligare i Alingsås. Tiggare har tältat i Nolhagaparken och blivit avhysta av polisen. Dessa utblottade människorna lär återkomma eftersom de saknar alternativa lösningar.
Sverige har anslutit sig till FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, även till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som trädde i kraft 1976, samma år som konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. (Ofta förkortad till ESK-konventionen eller på eng. ICESCR)
Rättigheterna i ESK- konvention gäller alla människor utan diskriminering av något slag, t ex på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning eller nationell eller social härkomst. Det innebär att Sverige på alla nivåer, stat, region och kommun har åtagit sig att skydda, respektera och i sista hand tillgodose sina invånares rätt till mat, bostad, tillfredsställande levnadsstandard, bästa möjliga hälsa, utbildning, arbete, dvs. rätt att få försörja sig i värdighet. Detta åtagande gäller alla som befinner sig här, inte bara de som är svenska medborgare.
Det är inte värdigt Alingsås att låta människor sova utomhus p g a fattigdom. Frågan behöver en långsiktig lösning framför allt på EU-nivå, men den lär dröja. Under tiden kommer vi att ha tiggarna bland oss. Snart är vintern här.
I Nolhagaparken finns flera hus som används mycket lite. Något kunde användas som värmestuga och/eller härbärge under kommande vinter i samarbete med någon frivilligorganisation eller kyrka.
Vi yrkar att:
Alingsås kommun skyndsamt utreder möjligheten att öppna en värmestuga och/eller härbärge för fattiga EU-migranter
Alingsås kommun genomför utbildningssatsningar för att öka kunskaperna om de ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheterna
Alingsås 2 september 2014
Lena Klevenås, MP

Annonser