Archive for april, 2009

Marit har också fel i att det bara är det storskaligt effektiva som kan förse oss med vardagsmat som räcker till alla

april 21, 2009

Självklart är det ekologiska jordbruket mer hållbart och det ger tillräckliga skördar för att alla skulle kunna äta sig mätta. Om nu alla fick tillgång till maten, förstås. Och det mest effektiva sättet att få skördarna att räcka vore väl att vi slutade föda upp djur och att köra bil på dem.

Men Marit påstår inte bara att ekologiskt leder till att fler kommer att svälta. Hon påstår också att det bara är det storskaligt effektiva som kan förse oss med vardagsmat som räcker till alla. Jag funderar på vilka det är hon menar med ”oss”. Inte är de alla de tusentals småbönder i syd som föses undan när stora transnationella livsmedelsföretag sätter upp plantager, allt från kaffe, grönsaker, frukt, sockerrör, bomull och bananer för att förse oss köpstarka med allt vad vi behöver. Själva kan de, om de blir heltidsanställda kvittera ut en lön på ca en dollar om dagen. Även heltidsarbetande lever ibland i extrem fattigdom. Så låg är lönen på rosfarmerna i Kenya t ex.

De flesta som är hungriga är just småbönder, varav 70 % är kvinnor, som trots att de odlar är så fattiga att de inte har råd att försörja sig själva och sina barn. Och de saknar ofta mark och fröer.

Men om det är brist på jordbruksmark i världen och skördarna är för små, då borde vi väl odla mer här i Sverige där vi har gott både om mark och vatten? Men det gör vi inte. Lönerna här är ju för höga så vi låter hellre människor långt borta producera vår mat för svältlöner på effektiva plantager. Helt i linje med den det storskaligt effektiva och med frihandelslogik som FP och dess främsta EU-kandidat företräder. Utvecklingsländernas komparativa fördel är ju låga löner, så därför äter vi de redan mätta den mat som de hungriga producerar. Och varje dag dör 27 400 människor mest barn av kronisk undernäring (enligt FN-förbundets senaste nr av Världshorisont.) Och vi låter det ske!

Annonser

Partierna lokalt tar inte ansvar för EU-valet

april 20, 2009

Ser fram emot EU-valet den 7 juni! Står på 7:e plats på Miljöpartiets lista och vill förstås gärna få många kryss! Men jag är alldeles säker på att inte komma in. Ändå kommer jag att kampanja aktivt för att få upp röstsiffrorna för mitt parti. Varför? Jo, det är självklart så att de gröna i Europa har en stor uppgift att fylla nu när vi ska lösa den ekologiska krisen som är långt värre än den ekonomiska. Och den som kollat lite på röstsiffrorna på de stora blocken i EU-parlamentet konstaterar snart att moderater och socialdemokrater ofta röstar precis lika. Men de pratar de förstås tyst om i Sverige.
Till min stora besvikelse ser jag nu att i Alingsås där jag bor har de stora partierna bestämt sig för att ligga lågt i valet, inga affischtavlor, inga valstugor! och då är det kanske inte så konstigt att inte folk fattar att det är val snart. Så kom igen nu alla partier med stora resurser, ut på gator och torg och tala om vad ni vill göra i EU de kommande fem åren!

Ökad produktion hjälper inte världens hungriga!

april 14, 2009

DN skriver,12/4, i artikeln Ekomat till varje pris, att eko-skeptikerna menar att det är moraliskt förkastligt att ställa om jordbruket till att bli mindre effektivt när människor faktiskt svälter. Och med Marit Paulsen som frontfigur påstår man att vi måste öka skördarna för att kunna mätta alla hungrande människor. Men faktum är att det redan finns tillräckligt med mat för att alla ska kunna äta sig mätta. Att producera mer kommer inte att lösa problemet.

Vad som i stället behövs är respekt för mänskliga rättigheter! Mat är en mänsklig rättighet och de stater som undertecknat konventionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheter, har lovat att till det yttersta av sin förmåga och med alla tillgängliga resurser skydda, respektera och tillgodose sina medborgare rätt att kunna försörja sig på ett värdigt sätt.

Nu har äntligen (dec 2008) ett nytt tilläggsprotokoll till ESK-konventionen beslutats av FN:s generalförsamling. Ett bättre sätt att minska hungern än att bara producera mer, vore att se till att det snabbt ratificeras så att regeringarna får ett tydligare krav på sig att leva upp till vad de lovat.

Att bara producera mer leder bara till ökad animalieproduktion och kattmatsproduktion för rika människor. Att det finns mat i överflöd betyder inte att de människor som är hungriga får tillgång till den. I Argentina t ex produceras mat till 300 miljoner människor och där bor bara 40 miljoner. Trots detta finns det människor som inte har tillräckligt att äta. (Källa FN-förbundets Världshorisont 1/2009)

Om Marit Paulsen med flera verkligen vill utrota svälten vore ett första steg att se till att den svenska regeringen ratificerar tilläggsprotokollet med det snaraste! Men det har regeringen sagt att man inte tänker göra! Man tycker att det är svårt att precisera när en kränkning har begåtts, säger Carl Bildt. Trots att antalet kroniskt undernärda nu är uppe i en miljard människor. Behöver den svenska regeringen ha hjälp med detta står FIAN-sektioner över hela världen gärna till förfogande. Vi har dokumenterat ett flertal fall där sådana kränkningar är odiskutabla. Ofta beror det på att människor har blivit bortkörda från sina marker när företag även svenska, bedriver gruvbrytning, eller när man ska odla eucalyptus till pappersmassa och sockerrör till etanol. Gå gärna in på våra hemsida www-fian.se och http://www.fian.org

Lena Klevenås
ordf FIAN Sverige

De gröna i Europa arbetar för snabb ratificering av matprotokollet

april 5, 2009

Vi de europeiska gröna partiets rådmöte i Bryssel antogs ett policydokument om mänskliga rättigheter. Man beslutade bl a de europeiska gröna partierna i Europa ska att arbeta för en så snabb ratificeringsprocess som möjligt av det nya tilläggsprotokollet till ESK-konventionen (om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna). Mat, utbildning, hälsovård, bostad är några av de mänskliga rättigheter som ingår i denna konvention. När tio länder har skrivit under träder protokollet i kraft.

Att rätten till mat kan kränkas så till den milda grad att det dör en människa av svält varannan sekund är ju helt oacceptabelt. Och en anledning är att regeringar kan strunta i sin egen fattiga befolkning utan att få någon särskild kritik för det. I Indien t ex som inte ens drabbas särskilt svårt av den ekonomiska krisen, föds hälften av barn gravt undernärda eftersom deras mammor inte haft tillräckligt att äta.

Med det nya matprotokollet får individer en möjlighet att klaga på sina regeringar inom FN-systemet. Det kommer att sätta ökad press på de regeringar som undertecknat konventionen att göra det de har lovat, nämligen att respektera, skydda, och i sista hand tillgodose sina medborgares rätt till mat och deras rätt att kunna försörja sig.

Men den nuvarande svenska regeringen tänker inte skriva under protokollet. Det är obegripligt!